תקנון אתר LovePlus

הנני מסכים, ומאשר את האמור ומתחייב לנהוג על פי הרשום מטה.

השימוש באתר מותר לנשים וגברים כאחד מעל גיל 18 בלבד , השימוש מתחת לגיל 18 אסור בהחלט וינקטו צעדים משפטיים במידה וסעיף זה יופר.

תנאי הרשמה והשתתפות 
1. “LovePlus” (להלן: "האתר שלנו ו/או בעלי האתר") הינו אמצעי אלקטרוני המפגיש בין מבוגר אחד למשנהו. “LovePlus” מופעלת ומנוהלת על ידי "בטאנט" (להלן: "אנחנו") ו/או מי מטעמנו, הסכם זה מהווה הסכם מחייב בין בעלי האתר “LovePlus” לבינך (להלן: המשתמש באתר). על ידי ההרשמה והשימוש ב”LovePlus” הינך מצהיר כי הינך מסכים ומתחייב לכל התנאים הרשומים מטה. על ידי רישום לשירות “LovePlus”, אתה הופך למנוי בשירות (להלן: "מנוי"). שמורה לנו הזכות לשנות את תוכן ההסכם מבלי ליידע אותך, וידיעת ההסכם היא על אחריותך בלבד. השירות ניתן להפסקה בכל עת על ידך או על ידי בעלי האתר ללא צורך בהסברים.
2. “LovePlus” הינו אתר וירטואלי להיכרויות בין אנשים ואין בעלי האתר או כל מי שקשור אליו, אחראי על התכנים המוזנים באתר על ידי משתמשי האתר שהן גולשיי האתר עצמם, או על ידי אחרים ששינו תכנים בצורה לא חוקית ו/או שלא בהסכמתנו.

הגבלת שימוש ורישום
מכיוון שאתר ”LovePlus” עשוי להכיל תכנים פורנוגראפיים, הוא אינו פתוח לכל הגילאים. קטינים מתחת לגיל 18 אינם רשאים להירשם לשירות.
על ידי הרישום והצטרפות כמנוי הינך מאשר כי הנך לפחות בן 18 שנים.  “LovePlus” לא תשא בכל אחריות, בגין פגיעה בקטינים ו/או בבגירים, על ידי תכנים מכל מן וסוג שהוא אשר יאוחסנו ע"י האתר, או על ידי מפגשים או קשרים שייווצרו בעזרת האתר לרבות אך לא רק קשרים בין קטין לבוגר או בין קטינים. בהשתמשך באתר הינך מצהיר כי אתה מקבל על עצמך את התנאים האלה.

הנהלת האתר מדגישה כי לאור מקרים רבים שאירעו יש להיזהר שעה שקובעים פגישה על סמך היכרות דרך האינטרנט בכלל ודרך האתר בפרט, מומלץ לקיים את הפגישה הראשונה לאחר שיחות טלפון ובמקום ציבורי.

מפעילי האתר יהיו רשאים לסרב לפרסם או לאחסן באתר או למחוק ו/או להסיר ו/או לשנות כל תוכן ו/או למנוע מכל אדם או גוף לעשות שימוש באתר מכל סיבה שהיא וללא התראה מוקדמת וללא תנאי, במקרה כזה לא תהיה הנהלת האתר חייבת להשיב למנוי האתר בעניינו פעלה כאמור סכומי כסף ששילם עבור שימוש באתר.

תשלומים ודמי שימוש
באפשרותך להרשם לאתר LovePlus כחבר לשירות בחינם, במידה ותהיי מעוניין להשתמש בכל הכלים האפשריים באתר המאפשריים יצירת קשר עם משתמשים אחרים באתר וכמו כן להשתמש בחלקים אחרים של השירות, עליך לרכוש מנוי ולשלם את התעריפים המפורטים במחירון שלנו להלן. לדוגמא, משתמש באתר, שהינו מי שנרשם לאתר אך אינו רכש מנוי בתשלום, יוכל לקבל ולקרוא הודעות טקסט חופשי ממשתמשים אחרים מהאתר במידה והצד השני רכש דמי מנוי.
בעוד משתמש מנוי, שהינו מי שנרשם לאתר ומשלם דמי מנוי, רשאית לשלוח טקסט בצורה חופשית הן לחברים משלמיי דמי מנוי והן למשתמשים אחרים באתר.
תעמוד לרשות משתמשים שלא רכשו מנוי כל חודש אפשרות אחת של פתיחת הודעת טקסט חופשי ממשתמש שאינו משלם דמי מנוי. אפשרות זו אינה ברת צבירה מחודש לחודש במידה ולא עשית שימוש באפשרות זו.
אתר LovePlus יחייב אותך בדמי מנוי בהתאם לחבילת המנוי בה תבחר מתוך החבילות המוצעות על ידי החברה (להלן: "דמי מנוי"). דמי המנוי הנם סופיים ומוחלטים ואתה לא תהיה זכאי להחזר כספי.
ביטול תשלום דמי המנוי בניגוד לאמור לעיל לא יהיה תקף ואתה תשפה את אתר LovePlus על כל הוצאה שתיגרם לה בגין ביטול כאמור.
לחברה זכות לשנות מעת לעת את גובה דמי המנוי החודשיים לפי שיקול דעתה. כל שינוי כאמור יחול עליך רק מתום התקופה עבורה שולמו דמי המנוי על ידך ובכפוף לחידוש המנוי. חידוש המנוי ישמש הסכמה מצדך להיות כפוף לשינוי .
במקרה בו אנו מגיעים להחלטה, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, כי הפרת הסכם זה או הפרת את מדיניות השמירה על הפרטיות. במקרים אלה נפסיק כאמור את חברותך או את המנוי שלך, ולא תהיה זכאי ואנו לא נישא בכל אחריות כלפיך או בהחזר כלשהו של החלק היחסי בדמי המנוי שלא נוצל שקבלנו ממך, ונוכל אף להמשיך לשלול ממך את השימוש בשירות בעתיד. גם לאחר סיום חברותך, הסכם זה יישאר בתוקף והוראותיו ימשיכו לחול על שני הצדדים.

כללי התנהגות
הינך מתחייב, כמשתמש באתר, לספק פרטים אמיתיים, נכונים, מדויקים, ומלאים על עצמך, בעת מילוי כרטיס המנוי שלך באתר ולעדכנו במידת הצורך.תוך שימוש בפרטי חשבונך.

1. החברות באתר הינה אישית, ולשימושך הבלעדי. אינך רשאי להמחות או להעביר את זכויות השימוש בכרטיסך לאדם אחר לכל צורך שהוא ואינך מורשה להתיר לאחרים להשתמש באתר. 
2. הינך מתחייב כי במידה ותפרסם מידע באתר תכנים מכל מן וסוג שהוא יהיו הם אמיתיים ולא יעליבו ו/או יפגעו ו/או יסכנו ו/או יהוו לשון הרע ו/או פגיעה בפרטיות כלפי צד ג'.
3. הינך מתחייב להודיע להנהלת האתר באופן מיידי על כל הפרה של תקנון זה מצד מי מבין משתמשי האתר.
4. הינך מתחייב לפתוח כרטיס מנוי אחד בלבד באתר.
5. הינך מתחייב כי הכרטיס שאתה פותח באתר LovePlus מכיל את פרטייך שלך ולא של אדם אחר.
6. הינך מאשר כי המידע שאתה חושף בפני בעלי אתר “LovePlus” ומשתמשי האתר, נחשף מרצונך החופשי והשימוש בו יעשה לשם מתן השירות, המתואר בהסכם זה.
7. הינך מסכים כי “LovePlus” שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי ההשתתפות בכל זמן, בלי לתת לך כל הודעה על כך.
8. הינך מסכים כי “LovePlus” יכולה לשנות ו/או להפסיק ו/או לסיים לתמיד את תנאי
ההשתתפות, את השתתפותך או את שירותיה ללא הודעה מוקדמת.
9. הינך מסכים לכך שייתכן שבעתיד, האתר לא יעבוד פרקי זמן מסוימים, עקב שינוי תכנים, הוספת פונקציות, או תקלות טכניות, או מכל סיבה אחרת.
10. על מנת להסיר כל ספק הנך מסכים לכך ש ”LovePlus” לא תחזיר לך או לכל גורם אחר כספים ששולמו על ידך וזאת מכל סיבה שהיא.
11. הינך מצהיר שהנך אחראי לתוכן ולאיכות המידע שסיפקת וכי המידע הוא לגביך בלבד, כמו כן הנך אחראי לתמונות ולתכנים שהכנסת.
12. הינך מסכים כי כל אדם מטעם LovePlus ומשתמשיי “LovePlus” יכולים לעיין בפרטים שהכנסת לאתר, מלבד פרטים שמצוין בעת ההרשמה שלא יחשפו למשתמשים אחרים, אלא באישורך הבלעדי.
13. הינך מסכים כי אתה בלבד תישא בכל נזק מכל מן וסוג שהוא או הפסד כספי שייגרמו לך או לאחרים כתוצאה מהשימוש באתר “LovePlus”.
14. הינך מסכים לכך ששימושך בשירות כפוף לחוקים והתקנות של מדינת ישראל, ולחוקים הבינלאומיים ולכן כל הפרה שלהם תהווה סיבה לסגירת כרטיסך, ולהעברת פרטייך לרשויות המתאימות, מוסכם כי כל תביעה בקשר עם שימוש באתר תידון בבית המשפט במחוז תל אביב.
15. הינך מאשר כי מערכת אתר “LovePlus” יכולה לשלוח לך דואר אלקטרוני בכל נושא שהוא.
16. “LovePlus” לא חייבת לשמור מידע שהזנת בכרטיסך, או פניות שלך לחברים אחרים באתר, במקרה שחלק מהמידע או כולו יימחק לא תוכל לבוא בתביעה, או דרישה כל שהיא כנגד “LovePlus”.
17. הינך מסכים שלא לסחור בשירותים ש ”LovePlus” מעניקה לך בכל דרך שהיא. והנך מכיר בכך ש ”LovePlus” משמשת אמצעי להעברת מידע וקישור בין אנשים בלבד.
18. הינך מתחייב שלא לבצע שום פעולה אשר אינה קשורה ו/או כרוכה בשירותי האתר לרבות עסוק בפרסום או שכנוע, של אחרים, לקנות, או למכור מוצרים או שירותים כלשהם במסגרת השירות. לא תהיה רשאי להעביר כל מכתבי שרשרת, דואר אלקטרוני לחברי האתר, פרסומת בתוך האתר וכל צורת פרסום נוספת שמשתמשת באתר.
19. הינך מתחייב שלא להעביר ו/או לאכסן באתר ו/או בבלוג מידע שמפר זכויות קנייניות של אדם, חברה או גוף כלשהו לרבות קניין רוחני וזכויות יוצרים.
20. הינך מתחייב שלא להפיץ או לפרסם, חומר כלשהו אשר מוגן בזכויות יוצרים ו/או פטנטים.
21. הינך מתחייב שלא לאסוף מידע לגבי אחרים כגון דואר אלקטרוני, טלפונים, כתובות וכדומה.
22. הינך מתחייב שלא ליצור זהות שקרית ו/או דואר אלקטרוני או TCP/IP שאינה נכונה ו/או להטעות אחרים בעניין זהות השולח ו/או כתובתו ו/או פרטיו.
23. הינך מתחייב שלא לכלול בכרטיסך האישי טלפון, כתובת, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני, URL או פרט התקשרות אחר למעט במקומות המיועדים לכך.
24. הינך מתחייב שלא להעביר דרך השירות, כל אינפורמציה שהינה בגדר לשון הרע, או אינפורמציה שהינה בלתי מדויקת, או פוגעת, או בלתי צנועה או פוגעת או בעלת אופי מיני, או מאיימת או גזענית, או בלתי חוקית או כל חומר אחר שיכול להזיק מסיבה כלשהי.
25. הינך מתחייב שלא להעביר או לשכפל או לפרסם חומר המכיל "וירוסים", "תולעים", "סוסים טרויאניים" וכל חומר שיכול להזיק.
26. הינך מתחייב שלא לנסות לפרוץ לאתר, או לנסות לפגוע בו, או להעתיק מידע אשר לא מוצג דרך ממשק המשתמש הרגיל, לנסות לערער את יציבות האתר, לתקוף את האתר במתקפת דואר אלקטרוני ו/או TCP/IP.
27. הינך מתחייב שלא לנסות להיכנס לכרטיס של משתמש אחר, דרך איתור פרטי ההזדהות שלה, או דרך כשלי אבטחה של האתר עצמו, או בכל דרך אחרת.
28. הינך מתחייב שלא להטריד מי מבין משתמשי אתר “LovePlus” דרך פרטים שהועברו לך. כמו כן לא להפריע לשימושו של משתמש אחר באתר, באמצעים, רגילים, ו/או לא חוקיים כגון "פריצה לאתר".

במקרה שיופר אחד מסעיפים אלה רשאית מערכת “LovePlus” לבטל את כרטיסך ללא כל הודעה מוקדמת. ולנקוט נגדך כל צעד משפטי או אחר על פי שיקול דעתה.
הינך מודע לעובדה שהפרת האבטחה/איזון של המערכת או המחשבים עליהם האתר מאוחסן, יגררו פניה לרשויות המתאימות ולתביעה אזרחית מצד בעלי האתר ”LovePlus”.

רכישה בחנות האתר
כל רכישה של מוצר שבוצעה באתר, יכול מבצע הפעולה לבטלה תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר, בכפוף לכך שהמוצר עטוף ו/או סגור באריזתו המקורית וללא פגם ו/או בלאי. בהתייחס לרכישת שירותים, המועד ממנו יתחיל להימנות פרק הזמן של 14 יום לביטול העסקה יהיה 3 ימי עסקים מהמועד בו נשלח המוצר למבצע הפעולה ( למעט במקרה בו הגיע המוצר למבצע הפעולה.
לביטול רכישה כאמור יש ליצור קשר טלפוני עם LovePlus. לאחר בירור פניית מבצע הפעולה לביטול הזמנתו, על מבצע הפעולה להחזיר את המוצר לLovePlus. לאיסוף המוצר והחזרתו לחברה על חשבונו של מבצע הפעולה.
לאחר החזרת המוצר יזוכה מבצע הפעולה במחיר ששילם עבור המוצר. דמי שליחות ששולמו על ידי מבצע הפעולה לשם קבלת המוצר לידיו לא יושבו למבצע הפעולה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל LovePlus תהיה רשאית לקזז מעלות דמי טיפול שיעמדו על סך של 5% משווי המוצר או 100 ₪ על פי הנמוך שביניהם או כל סכום אחר כפי שייקבע בחוק הגנת הצרכן לעניין זה.

אחריות האתר
הנהלת האתר מודיעה בזאת כי אין היא עוקבת ו/או בודקת את התכנים המפורסמים באתר וכי האחריות לבדיקת התכנים הינה על כתפי המשתמשים.

הנך מסכים לכך שאתה בלבד נוטל על עצמך, את כל האחריות, בגין השימוש
באתר ”LovePlus”. אתר  ”LovePlus” אינו אחראי, בכל דרך שהיא אם במפורש, ואם במשתמע לנזקים ו/או הפסדים מכל מן וסוג שהוא שיגרמו לך או לאחרים כתוצאה משימוש באתר, לרבות, אך לא רק, בקשר עם המפורט להלן:

”LovePlus” אינו אחראי שהשירות יעמוד בציפיותיך ויהיה נקי מתקלות ומבעיות.
"LovePlus" אינו אחראי לאבטחת האתר או המידע המוכל בתוכו ולפנים משורת הדין מפעילה היא תוכנת אבטחה.
"LovePlus" לא יהיה אחראי לתקינות השירות, מהירות הגלישה, זמינות המידע, הגרפיקה, כמות הזיכרון המוקצה למשתמשים ו/או למנויי האתר.
"LovePlus" לא יהיה אחראי לנזקים ו/או להפסדים ו/או לכל תוצאה מכל וסוג שהוא  שייגרמו לך או לכל גוף אחר עקב השימוש באתר.
"LovePlus" אינה אחראית לאמינות המידע המאוחסן באתר, לנכונותו ולשלמותו.
"LovePlus" אינה אחראית לתקינות האתר לבעיות תוכנה, או "באגים", וירוסים, תולעים,  מחיקת המידע או לכל נזק שיגרם למערכות מחשב שלך  עקב בשימוש באתר.
 
שיפוי
הנך מסכימה ומתחייבת לשפות את בעלי האתר ו/או מי מטעמם ו/או משתמשים אחרים באתר בגין כל דרישה ו/או תביעה ו/או נזק ו/או הפסד אשר יגרמו להם כתוצאה משימוש שלך באתר.

זכויות יוצרים
זכויות היוצרים בקשר עם התכנים באתר מהווים רכושם הבלעדי והיחידי של בעל האתר ולמנויי האתרים ו/או למשתמשים בו אסור להוריד ו/או להעתיק ו/או לפרסם ו/או לעשות באותם התכנים כל שימוש מבלי שקיבלו הסכמת בעלי האתר מראש ובכתב.